چرا سفیراندیشه

  • برگزاری دوره های آموزش زبان ویژه کودکان،نوجوانان و بزرگسالان
  • برگزاری دوره های TTC (تربیت مدرس بزرگسالان و کودکان).
  • برگزاری دوره های آمادگی TOEFL و IELTS .
  • برگزاری دوره های آموزش زبان های غیر انگلیسی (فرانسه و آلمانی).
  • ارائه خدمات مشاوره ای و رفع اشکال.
  • ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی E-Learning .