منشوراخلاقی مؤسسه

۱ احترام به حقوق دیگران و دفاع از منافع حقه زبان آموزان و اولیاء ایشان .

۲ خدمت صادقانه و ازدل وجان به زبان آموزان و اولیاء محترم ایشان .

۳ داشتن اخلاق اسلامی‏، گفتمان منطقی و مؤدبانه و روحیه صبر و شکیبائی در برخورد با زبان آموزان‏ ، خانواده ها و دیگر همکاران.

۴ انجام دقیق وظایف اداری در همه امور و مسئولیت های محوله.

۵ درک صحیح از اصول فکری و اهداف حاکم بر مؤسسه و حرکت خلاقانه در راستای آن ها.

۶ فراهم آوردن زمینه وفاق ، همدلی ،‏ اعتماد ، راز داری ، تعاون ، همکاری و ایجاد آرامش در محیط کار.

۷ داشتن نظم و انظباط کامل در ورود و خروج و انجام بموقع وظایف.

۸ استفاده بهینه و مناسب از امکانات‏ ، تجهیزات‏، اختیارات و ساعات کار و عدم استفاده شخصی از آن ها .

۹ خوب گوش دادن و رسیدگی به تقاضاها و خواسته های قانونی زبان آموزان و مراجعین محترم با رعایت صداقت‏ ، دقت و نظم.

۱۰ استقبال از پیشنهادات و انتقادات زبان آموزان و خانواده های محترم ایشان در جهت بهبود روز افزون عملکرد آموزشگاه.

۱۱ عدم تبعیض در روابط اداری و اجرای مقررات و وظایف نسبت به ارباب رجوع و دیگر همکاران.

۱۲ عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی ، امکانات مادی ، معنوی و همچنین اطمینانی که مؤسسه به ایشان دارد.

۱۳ دقت در امانتداری و حفظ اسرار ، اسناد ، مدارک و کلیه فرمهای اداری ، مالی و آموزشی مؤسسه.