ضوابط کلاس های خصوصی ونیمه خصوصی

۱-پرداخت شهریه یک ترم (۱۰ جلسه) قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.

۲-پس از شروع ترم شهریه مسترد نخواهد شد.

۳-حضور به موقع در کلاس و بدون تاَخیر در کلاس برای زبان آموز الزامی می باشد.

۴-عدم شرکت در کلاس به منزله غیبت زبان آموز خواهد بودوآن جلسه جزء ترم زبان آموز محسوب می شود.

۵- عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس الزامی می باشد.

۶- عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان الزامی می باشد. (پارک اتومبیل جلوی درب منازل)

۷-رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در آموزشگاه الزامی می باشد.

۸-استعمال دخانیات در محوطه آموزشگاه ممنوع می باشد.