دوره های TTC

همکار محترم
خواهشمند است فرم زیر را بادقت مطالعه نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمائید.مواردی که با ستاره(*) مشخص گردیده اند جهت تکمیل فرم ضروری می باشند.پس از اتمام ثبت نام فرم شما برای واحد آموزش ارسال خواهدشد.

 
  • 1-پس ازتاریخ شروع کلاس وجه مسترد نمی گردد.
    2-درصورت غیبت بیش از سه جلسه گواهی پایان دوره صادر نمی گردد.
    3-پس از پایان دوره در صورت قبولی در آزمون کتبی و عملی گواهی پایان دوره صادر و استخدام انجام می گیرد.
 

کدامنیتی